دبیرستان دخترانه نوآور(دوره اول)
   
سال تحصیلی 95.96
 
پاور پونت ها  نکات درسی  سوالات امتحانی   
 
برای دریافت پاور پونت درس یک
 اینجا کلیک کنید.
   
برای دریافت پاور پونت درس دو
اینجا کلیک کنید 
   
برای دریافت پاورپونت درس سه 
اینجا کلیک کنید 
   
برای دریافت پاورپونت درس چهارم 
اینجا کلیک کنید.
   
برای دریافت پاورپونت درس پنجم 
اینحا کلیک کنید.
   
برای دریافت پاورپونت درس ششم 
اینجا کلیک کنید 
   
برای دریافت پاورپونت درس هفتم 
اینجا کلیک کنید.
   
برای دریافت پاورپونت درس هشتم
اینجا کلیک کنید.
   
برای دریافت پاور پونت درس نهم 
اینجا کلیک کنید.
   
برای دریافت پاور پونت درس دهم
اینجا کلیک کنید.
   
برای دریافت پاور پونت درس یازدهم
اینجا کلیک کنید.
   
 
   
برای دریافت پاور پونت درس پانزدهم
اینجا کلیک کنید.