دبیرستان دخترانه نوآور(دوره اول)
   
سال تحصیلی 95.96
 
                            پاور پونت ها                                        نکات درسی                              سوالات امتحانی             
 
برای دریافت پاورپونت درس اول اینجا کلیک کنید.    
     
برای دریافت پاور پونت درس دوم اینجا کلیک کنید.    
     
برای دریافت پاورپونت درس چهارم اینجا کلیک کنید.    
     
برای دریافت پاورپونت درس ششم اینجا کلیک کنید.    
     
برای دریافت پاورپونت درس نهم اینجا کلیک کنید.    
     
برای دریافت پاور پونت درس سیزدهم اینجا کلیک کنید.