دبیرستان دخترانه نوآور(دوره اول)
   
 
مشخصات دانش آموز